Refine your search:     
Report No.
 - 

Progress in physics and technology developments for the modification of JT-60

Tamai, Hiroshi ; Matsukawa, Makoto; Kurita, Genichi; Hayashi, Nobuhiko; Urata, Kazuhiro*; Miura, Yushi; Kizu, Kaname; Tsuchiya, Katsuhiko; Morioka, Atsuhiko; Kudo, Yusuke; Sakurai, Shinji; Masaki, Kei; Suzuki, Takahiro; Takechi, Manabu; Kamada, Yutaka; Sakasai, Akira; Ishida, Shinichi; Abe, Katsunori*; Ando, Akira*; Chujo, T.*; Fujii, Tsuneyuki; Fujita, Takaaki; Goto, Seiichi*; Hanada, Kazuaki*; Hatayama, Akiyoshi*; Hino, Tomoaki*; Horiike, Hiroshi*; Hosogane, Nobuyuki; Ichimura, Makoto*; Iio, Shunji*; Ito, Satoshi*; Katsurai, Makoto*; Kikuchi, Mitsuru; Koyama, Akira*; Kubo, Hirotaka; Kuriyama, Masaaki; Matsuoka, Mamoru*; Miura, Yukitoshi; Miya, Naoyuki; Mizuuchi, Toru*; Nagasaki, Kazunobu*; Ninomiya, Hiromasa; Nishino, Nobuhiro*; Ogawa, Yuichi*; Okano, Kunihiko*; Ozeki, Takahisa; Saigusa, Mikio*; Sakamoto, Mizuki*; Sato, Masayasu; Shimada, Michiya; Shimada, Ryuichi*; Shimizu, Katsuhiro; Takagi, Toshiyuki*; Takase, Yuichi*; Tanabe, Tetsuo*; Toi, Kazuo*; Ueda, Yoshio*; Uesugi, Yoshihiko*; Ushigusa, Kenkichi; Yagi, Yasuyuki*; Yamamoto, Takumi; Yatsu, Kiyoshi*; Yoshikawa, Kiyoshi*

The dominant issue for the the modification program of JT-60 (JT-60SC) is to demonstrate the steady state reactor relevant plasma operation. Physics design on plasma parameters, operation scenarios, and the plasma control method are investigated for the achievement of high-$$beta$$. Engineering design and the R&D on the superconducting magnet coils, radiation shield, and vacuum vessel are performed. Recent progress in such physics and technology developments is presented.

Accesses

:

- Accesses

InCites™

:

Percentile:6.62

Category:Physics, Fluids & Plasmas

Altmetrics

:

[CLARIVATE ANALYTICS], [WEB OF SCIENCE], [HIGHLY CITED PAPER & CUP LOGO] and [HOT PAPER & FIRE LOGO] are trademarks of Clarivate Analytics, and/or its affiliated company or companies, and used herein by permission and/or license.