Refine your search�ソスF     
Report No.
 - 

The H-Invitational Database (H-InvDB); A Comprehensive annotation resource for human genes and transcripts

Yamasaki, Chisato*; Murakami, Katsuhiko*; Fujii, Yasuyuki*; Sato, Yoshiharu*; Harada, Erimi*; Takeda, Junichi*; Taniya, Takayuki*; Sakate, Ryuichi*; Kikugawa, Shingo*; Shimada, Makoto*; Tanino, Motohiko*; Koyanagi, Kanako*; Barrero, R. A.*; Gough, C.*; Chun, H. W.*; Habara, Takuya*; Hanaoka, Hideki*; Hayakawa, Yosuke*; Hilton, P. B.*; Kaneko, Yayoi*; Kanno, Masako*; Kawahara, Yoshihiro*; Kawamura, Toshiyuki*; Matsuya, Akihiro*; Nagata, Naoki*; Nishikata, Kensaku*; Noda, Akiko*; Nurimoto, Shin*; Saichi, Naomi*; Sakai, Hiroaki*; Sambommatsu, Yoshiko*; Shiba, Rie*; Suzuki, Mami*; Takabayashi, Kazuhiko*; Takahashi, Aiko*; Tamura, Takuro*; Tanaka, Masayuki*; Tanaka, Susumu*; Todokoro, Fusano*; Yamaguchi, Kaori*; Yamamoto, Naoyuki*; Okido, Toshihisa*; Mashima, Jun*; Hashizume, Aki*; Jin, L.*; Lee, K. B.*; Lin, Y. C.*; Nozaki, Asami*; Sakai, Katsunaga*; Tada, Masahito*; Miyazaki, Satoru*; Makino, Takashi*; Oyanagi, Hajime*; Osato, Naoki*; Tanaka, Nobuhiko*; Suzuki, Yoshiyuki*; Ikeo, Kazuho*; Saito, Naruya*; Sugawara, Hideaki*; O'Donovan, C.*; Kulikova, T.*; Whitfield, E.*; Halligan, B.*; Shimoyama, M.*; Twigger, S.*; Yura, Kei; Kimura, Koichi*; Yasuda, Tomohiro*; Nishikawa, Tetsuo*; Akiyama, Yutaka*; Motono, Chie*; Mukai, Yuri*; Nagasaki, hideki*; Suwa, Makiko*; Horton, P.*; Kikuno, Reiko*; Ohara, Osamu*; Lancet, D.*; Eveno, E.*; Graudens, E.*; Imbeaud, S.*; Debily, M. A.*; Hayashizaki, Yoshihide*; Amid, C.*; Han, M.*; Osanger, A.*; Endo, Toshinori*; Thomas, M. A.*; Hirakawa, Mika*; Makalowski, W.*; Nakao, Mitsuteru*; Kim, N. S.*; Yoo, H. S.*; De Souza, S. J.*; Bonaldo, M. F.*; Niimura, Yoshihito*; Kuryshev, V.*; Schupp, I.*; Wiemann, S.*; Bellgard, M.*; Shionyu, Masafumi*; Jia, L.*; Thierry-Mieg, D.*; Thierry-Mieg, J.*; Wagner, L.*; Zhang, Q.*; Go, Michiko*; Minoshima, Shinsei*; Otsubo, Masafumi*; Hanada, Kosuke*; Tonellato, P.*; Isogai, Takao*; Zhang, J.*; Lenhard, B.*; Kim, S.*; Chen, Z.*; Hinz, U.*; Estreicher, A.*; Nakai, Kenta*; Makalowska, I.*; Hide, W.*; Tiffin, N.*; Wilming, L.*; Chakraborty, R.*; Soares, M. B.*; Chiusano, M. L.*; Suzuki, Yutaka*; Auffray, C.*; Yamaguchi, Yumi*; Ito, Takeshi*; Hishiki, Teruyoshi*; Fukuchi, Satoshi*; Nishikawa, Ken*; Sugano, Sumio*; Nomura, Nobuo*; Tateno, Yoshio*; Imanishi, Tadashi*; Gojobori, Takashi*

Here we report the new features and improvements in our latest release of the H-Invitational Database, a comprehensive annotation resource for human genes and transcripts. H-InvDB, originally developed as an integrated database of the human transcriptome based on extensive annotation of large sets of fulllength cDNA (FLcDNA) clones, now provides annotation for 120 558 human mRNAs extracted from the International Nucleotide Sequence Databases (INSD), in addition to 54 978 human FLcDNAs, in the latest release H-InvDB. We mapped those human transcripts onto the human genome sequences (NCBI build 36.1) and determined 34 699 human gene clusters, which could define 34 057 protein-coding and 642 non-protein-coding loci; 858 transcribed loci overlapped with predicted pseudogenes.

Accesses

:

- Accesses

InCites™

:

Percentile:72.31

Category:Biochemistry & Molecular Biology

Altmetrics

:

[CLARIVATE ANALYTICS], [WEB OF SCIENCE], [HIGHLY CITED PAPER & CUP LOGO] and [HOT PAPER & FIRE LOGO] are trademarks of Clarivate Analytics, and/or its affiliated company or companies, and used herein by permission and/or license.