Refine your search�ソスF     
Report No.
 - 

Progress in R&D efforts on the energy recovery linac in Japan

Sakanaka, Shogo*; Ago, Tomonori*; Enomoto, Atsushi*; Fukuda, Shigeki*; Furukawa, Kazuro*; Furuya, Takaaki*; Haga, Kaiichi*; Harada, Kentaro*; Hiramatsu, Shigenori*; Honda, Toru*; Honda, Yosuke*; Hosoyama, Kenji*; Isawa, Masaaki*; Kako, Eiji*; Kasuga, Toshio*; Kawata, Hiroshi*; Kikuchi, Mitsuo*; Kobayakawa, Hisashi*; Kobayashi, Yukinori*; Matsumoto, Toshihiro*; Michizono, Shinichiro*; Mitsuhashi, Toshiyuki*; Miura, Takako*; Miyajima, Tsukasa*; Muto, Toshiya*; Nagahashi, Shinya*; Naito, Takashi*; Nogami, Takashi*; Noguchi, Shuichi*; Obina, Takashi*; Osawa, Satoshi*; Ozaki, Toshiyuki*; Sasaki, Hiroyuki*; Sasaki, Shinichi*; Sato, Kotaro*; Sato, Masanori*; Shimada, Miho*; Shioya, Tatsuro*; Shishido, Toshio*; Suwada, Tsuyoshi*; Takahashi, Takeshi*; Tanimoto, Yasunori*; Tawada, Masafumi*; Tobiyama, Makoto*; Tsuchiya, Kimichika*; Uchiyama, Takashi*; Umemori, Kensei*; Yamamoto, Shigeru*; Hajima, Ryoichi; Iijima, Hokuto; Kikuzawa, Nobuhiro ; Minehara, Eisuke; Nagai, Ryoji; Nishimori, Nobuyuki; Sawamura, Masaru; Nakamura, Norio*; Ishii, Atsushi*; Ito, Isao*; Kawasaki, Taisuke*; Kudo, Hirofumi*; Sakai, Hiroshi*; Shibuya, Takashi*; Shinoe, Kenji*; Shiraga, Takashi*; Takaki, Hiroyuki*; Kato, Masahiro*; Kuriki, Masao*; Yoshitomi, Dai*; Kobayashi, Yohei*; Torizuka, Kenji*; Hanaki, Hirofumi*

Future synchrotron light sources based on the energy-recovery linacs (ERLs) are expected to be capable of producing super-brilliant and/or ultra-short pulses of synchrotron radiation. Our Japanese collaboration team is making efforts for realizing an ERL-based hard X-ray source. We report recent progress in our R&D efforts.

Accesses

:

- Accesses

InCites™

:

Altmetrics

:

[CLARIVATE ANALYTICS], [WEB OF SCIENCE], [HIGHLY CITED PAPER & CUP LOGO] and [HOT PAPER & FIRE LOGO] are trademarks of Clarivate Analytics, and/or its affiliated company or companies, and used herein by permission and/or license.