Refine your search�ソスF     
Report No.
 - 

Recent progress in the energy recovery linac project in Japan

Sakanaka, Shogo*; Akemoto, Mitsuo*; Aoto, Tomohiro*; Arakawa, Dai*; Asaoka, Seiji*; Enomoto, Atsushi*; Fukuda, Shigeki*; Furukawa, Kazuro*; Furuya, Takaaki*; Haga, Kaiichi*; Hara, Kazufumi*; Harada, Kentaro*; Honda, Toru*; Honda, Yosuke*; Homma, Hiroyuki*; Homma, Teruya*; Hosoyama, Kenji*; Isawa, Masaaki*; Kako, Eiji*; Kasuga, Toshio*; Katagiri, Hiroaki*; Kawata, Hiroshi*; Kobayashi, Yukinori*; Kojima, Yuji*; Matsumoto, Toshihiro*; Matsushita, Hideki*; Michizono, Shinichiro*; Mitsuhashi, Toshiyuki*; Miura, Takako*; Miyajima, Tsukasa*; Miyauchi, Yoji*; Nagahashi, Shinya*; Nakai, Hirotaka*; Nakajima, Hiromitsu*; Nakamura, Eiji*; Nakanishi, Kota*; Nakao, Katsumi*; Nogami, Takashi*; Noguchi, Shuichi*; Nozawa, Shunsuke*; Obina, Takashi*; Osawa, Satoshi*; Ozaki, Toshiyuki*; Pak, C. O.*; Sakai, Hiroshi*; Sasaki, Hiroyuki*; Sato, Yoshihiro*; Sato, Kotaro*; Sato, Masanori*; Shidara, Tetsuo*; Shimada, Miho*; Shioya, Tatsuro*; Shishido, Toshio*; Suwada, Tsuyoshi*; Tadano, Mikihito*; Takahashi, Takeshi*; Takai, Ryota*; Takenaka, Tateru*; Tanimoto, Yasunori*; Tobiyama, Makoto*; Tsuchiya, Kimichika*; Uchiyama, Takashi*; Ueda, Akira*; Umemori, Kensei*; Watanabe, Ken*; Yamamoto, Masahiro*; Yamamoto, Shigeru*; Yamamoto, Yasuchika*; Yano, Yoshiharu*; Yoshida, Mitsuhiro*; Hajima, Ryoichi; Nagai, Ryoji; Nishimori, Nobuyuki; Sawamura, Masaru; Nakamura, Norio*; Ito, Isao*; Kudo, Hirofumi*; Shibuya, Takashi*; Shinoe, Kenji*; Takaki, Hiroyuki*; Kato, Masahiro*; Adachi, Masahiro*; Zen, H.*; Kuriki, Masao*; Iijima, Hokuto*; Matsuba, Shunya*; Kuwahara, Makoto*; Nakanishi, Tsutomu*; Okumi, Shoji*; Muto, Toshiya*; Kurisu, Hiriki*; Torizuka, Kenji*; Yoshitomi, Dai*; Hanaki, Hirofumi*

Future synchrotron light source using a 5-GeV energy recovery linac (ERL) is under proposal by our Japanese collaboration team, and we are conducting R&D efforts for that. We are developing high-brightness DC photocathode guns, two types of cryomodules for both injector and main superconducting (SC) linacs, and 1.3 GHz high CW-power RF sources. We are also constructing the Compact ERL (cERL) for demonstrating the recirculation of low-emittance, high-current beams using above-mentioned critical technologies.

Accesses

:

- Accesses

InCites™

:

Altmetrics

:

[CLARIVATE ANALYTICS], [WEB OF SCIENCE], [HIGHLY CITED PAPER & CUP LOGO] and [HOT PAPER & FIRE LOGO] are trademarks of Clarivate Analytics, and/or its affiliated company or companies, and used herein by permission and/or license.