Refine your search:     
Report No.
 - 
Search Results: Records 1-3 displayed on this page of 3
  • 1

Presentation/Publication Type

Initialising ...

Refine

Journal/Book Title

Initialising ...

Meeting title

Initialising ...

First Author

Initialising ...

Keyword

Initialising ...

Language

Initialising ...

Publication Year

Initialising ...

Held year of conference

Initialising ...

Save select records

Journal Articles

Status and progress of JAEA-MUTSU Tandetron AMS

Amano, Hikaru; Kabuto, Shoji; Kinoshita, Naoki; Suzuki, Takashi; Tanaka, Takayuki; Otosaka, Shigeyoshi; Kuwabara, Jun; Kitada, Yoshinobu*; Watanabe, Yukiya*; Kitamura, Toshikatsu

Dai-19-Kai Tandemu Kasokuki Oyobi Sono Shuhen Gijutsu No Kenkyukai Hokokushu, p.1 - 4, 2007/01

no abstracts in English

Journal Articles

Status on tandetron AMS in JAERI-Mutsu

Kitamura, Toshikatsu; Kabuto, Shoji*; Suzuki, Takashi; Amano, Hikaru; Kitada, Yoshinobu*; Watanabe, Yukiya*

Dai-17-Kai Tandemu Kasokuki Oyobi Sono Shuhen Gijutsu No Kenkyukai Hokokushu, p.52 - 55, 2004/12

no abstracts in English

Journal Articles

Status on Tandetron AMS in JAERI-Mutsu

Kitamura, Toshikatsu; Kabuto, Shoji*; Suzuki, Takashi; Togawa, Orihiko; Kitada, Yoshinobu*; Watanabe, Yukiya*

Dai-16-Kai Tandemu Kasokuki Oyobi Sono Shuhen Gijutsu No Kenkyukai Hokokushu, p.27 - 31, 2004/02

no abstracts in English

3 (Records 1-3 displayed on this page)
  • 1