Refine your search:     
Report No.
 - 
Search Results: Records 1-15 displayed on this page of 15
  • 1

Presentation/Publication Type

Initialising ...

Refine

Journal/Book Title

Initialising ...

Meeting title

Initialising ...

First Author

Initialising ...

Keyword

Initialising ...

Language

Initialising ...

Publication Year

Initialising ...

Held year of conference

Initialising ...

Save select records

Journal Articles

Fabrication of HTTR first loading fuel

Kato, Shigeru*; Yoshimuta, Shigeharu*; Hasumi, Takashi*; Sato, Kenji*; Sawa, Kazuhiro; Suzuki, Shuichi*; Mogi, Haruyoshi; Shiozawa, Shusaku; Tanaka, Toshiyuki

FAPIG, (154), p.47 - 51, 2000/03

no abstracts in English

Journal Articles

Startup core physics tests of High Temperature Engineering Test Reactor (HTTR), 1; Test plan, fuel loading and nuclear characteristics tests

Yamashita, Kiyonobu; Fujimoto, Nozomu; Takeuchi, Mitsuo; Fujisaki, Shingo; Nakano, Masaaki*; Umeta, Masayuki; Takeda, Takeshi; Mogi, Haruyoshi; Tanaka, Toshiyuki

Nihon Genshiryoku Gakkai-Shi, 42(1), p.30 - 42, 2000/01

 Times Cited Count:3 Percentile:26.66(Nuclear Science & Technology)

no abstracts in English

JAEA Reports

Investigation of water content in primary upper shield of High Temperature Engineering Test Reactor (HTTR)

Sumita, Junya; Sawa, Kazuhiro; Mogi, Haruyoshi; ; Kitami, Takayuki; Akutsu, Yoichi; *; *; *

JAERI-Research 99-054, p.41 - 0, 1999/09

JAERI-Research-99-054.pdf:1.19MB

no abstracts in English

Journal Articles

Fabrication of the first-loading-fuel of the High Temperature engineering Test Reactor

Sawa, Kazuhiro; Tobita, Tsutomu*; Mogi, Haruyoshi; Shiozawa, Shusaku; Yoshimuta, Shigeharu*; Suzuki, Shuichi*; *

Journal of Nuclear Science and Technology, 36(8), p.683 - 690, 1999/08

 Times Cited Count:32 Percentile:89.23(Nuclear Science & Technology)

no abstracts in English

JAEA Reports

Establishment of handling technique for permanent neutron startup sources of the high temperature engineering test reactor

Takeda, Takeshi; Tobita, Tsutomu*; Mogi, Haruyoshi; *

JAERI-Tech 99-053, 57 Pages, 1999/07

JAERI-Tech-99-053.pdf:2.91MB

no abstracts in English

Journal Articles

New approach to handle neutron startup sources in a high temperature gas-cooled reactor

Takeda, Takeshi; Tobita, Tsutomu*; Mogi, Haruyoshi

Applied Radiation and Isotopes, 51(5), p.551 - 558, 1999/00

 Times Cited Count:0 Percentile:0.01(Chemistry, Inorganic & Nuclear)

no abstracts in English

Journal Articles

Results of HTTR criticality tests

Fujimoto, Nozomu; Takeuchi, Mitsuo; Fujisaki, Shingo; Nakano, Masaaki*; Yamashita, Kiyonobu; Mogi, Haruyoshi

UTNL-R-0378, p.5.1 - 5.10, 1999/00

no abstracts in English

Journal Articles

Present status of the High Temperature engineering Test Reactor (HTTR)

Tanaka, Toshiyuki; Okubo, Minoru; Fujikawa, Seigo; Mogi, Haruyoshi; Suzuki, Hiroshi

Proc. of PBNC'98, 2, p.1203 - 1210, 1998/00

no abstracts in English

Journal Articles

Present status of the High Temperature engineering Test Reactor(HTTR)

Tanaka, Toshiyuki; Shiozawa, Shusaku; Okubo, Minoru; Fujikawa, Seigo; Mogi, Haruyoshi; Suzuki, Hiroshi

Proceedings of European Nuclear Conference (ENC'98), 4, 5 Pages, 1998/00

no abstracts in English

JAEA Reports

Design of helium-gas supplying facility of out-of-pile demonstration test for HTTR heat utilization system

Hino, Ryutaro; Fujisaki, Katsuo; ; ; Ota, Yukimaru; ; ; Haga, Katsuhiro; ; Mogi, Haruyoshi; et al.

JAERI-Tech 96-037, 45 Pages, 1996/09

JAERI-Tech-96-037.pdf:1.49MB

no abstracts in English

JAEA Reports

Summary of facility and operating experience on Heliu Engineering Demonstration Loop, HENDEL

; Fujisaki, Katsuo; ; ; Ota, Yukimaru; Watanabe, Shuji; Kobayashi, Hideki*; Mogi, Haruyoshi

JAERI-Tech 96-030, 244 Pages, 1996/07

JAERI-Tech-96-030.pdf:7.65MB

no abstracts in English

JAEA Reports

Critical review and discussion on HENDEL demonstration tests for HTTR heat utilization systems

Hino, Ryutaro; Suzuki, Kunihiro; Haga, Katsuhiro; Nekoya, Shinichi; Fukaya, Kiyoshi; Shimizu, Saburo; Onuki, Kaoru; Takada, Shoji; Mogi, Haruyoshi; Sudo, Yukio

JAERI-Review 95-016, 115 Pages, 1995/10

JAERI-Review-95-016.pdf:3.5MB

no abstracts in English

JAEA Reports

Design of High Temperature Engineering Test Reactor (HTTR)

Saito, Shinzo; Tanaka, Toshiyuki; Sudo, Yukio; Baba, Osamu; Shindo, Masami; Shiozawa, Shusaku; Mogi, Haruyoshi; Okubo, Minoru; Ito, Noboru; Shindo, Ryuichi; et al.

JAERI 1332, 247 Pages, 1994/09

JAERI-1332.pdf:11.53MB

no abstracts in English

Journal Articles

Present status of HTTR program

Mogi, Haruyoshi; Tanaka, Toshiyuki; Baba, Osamu; Shiozawa, Shusaku; Okubo, Minoru

Doryoku, Enerugi Gijutsu No Saizensen : Shimpojiumu Koen Rombunshu 1994, 0, p.305 - 310, 1994/00

no abstracts in English

Journal Articles

Summary of the fuel hamdling system for high temperature gas cooled reactor

Mogi, Haruyoshi; *; *

FAPIG, 0(116), p.18 - 23, 1987/00

no abstracts in English

15 (Records 1-15 displayed on this page)
  • 1