Refine your search:     
Report No.
 - 
Search Results: Records 1-3 displayed on this page of 3
  • 1

Presentation/Publication Type

Initialising ...

Refine

Journal/Book Title

Initialising ...

Meeting title

Initialising ...

First Author

Initialising ...

Keyword

Initialising ...

Language

Initialising ...

Publication Year

Initialising ...

Held year of conference

Initialising ...

Save select records

Journal Articles

2016 Professional Engineer (PE) test preparation course "Nuclear and Radiation Technical Disciplines"

Takahashi, Naoki; Yoshinaka, Kazuyuki; Harada, Akio; Yamanaka, Atsushi; Ueno, Takashi; Kurihara, Ryoichi; Suzuki, Soju; Takamatsu, Misao; Maeda, Shigetaka; Iseki, Atsushi; et al.

Nihon Genshiryoku Gakkai Homu Peji (Internet), 64 Pages, 2016/00

no abstracts in English

Journal Articles

In-vessel tritium

Ueda, Yoshio*; Oya, Kaoru*; Ashikawa, Naoko*; Ito, Atsushi*; Ono, Tadayoshi*; Kato, Daiji*; Kawashima, Hisato; Kawamura, Gakushi*; Kenmotsu, Takahiro*; Saito, Seiki*; et al.

Purazuma, Kaku Yugo Gakkai-Shi, 88(9), p.484 - 502, 2012/09

no abstracts in English

Journal Articles

Tritium science and technology for fusion reactor, 3; Theory and code development for evaluation of tritium retention and exhaust in fusion reactor

Oya, Kaoru*; Inai, Kensuke*; Shimizu, Katsuhiro; Takizuka, Tomonori; Kawashima, Hisato; Hoshino, Kazuo; Hatayama, Akiyoshi*; Toma, Mitsunori*; Tomita, Yukihiro*; Kawamura, Gakushi*; et al.

Purazuma, Kaku Yugo Gakkai-Shi, 85(10), p.695 - 703, 2009/10

no abstracts in English

3 (Records 1-3 displayed on this page)
  • 1