Refine your search:     
Report No.
 - 
Search Results: Records 1-6 displayed on this page of 6
  • 1

Presentation/Publication Type

Initialising ...

Refine

Journal/Book Title

Initialising ...

Meeting title

Initialising ...

First Author

Initialising ...

Keyword

Initialising ...

Language

Initialising ...

Publication Year

Initialising ...

Held year of conference

Initialising ...

Save select records

Journal Articles

Improvement of the current control system for the JT-60 toroidal field coil

Omori, Yoshikazu; Matsukawa, Makoto; Totsuka, Toshiyuki; Furukawa, Hiroshi*

KEK Proceedings 99-16, p.361 - 364, 1999/11

no abstracts in English

Journal Articles

A New coil current control system of the JT-60 toroidal field coil power supply

Matsukawa, Makoto; Omori, Yoshikazu; Totsuka, Toshiyuki; Furukawa, Hiroshi*

Heisei-10-Nen Denki Gakkai Sangyo Oyo Bumon Zenkoku Taikai Koen Rombunshu, p.103 - 106, 1998/00

no abstracts in English

Oral presentation

Report on radiation control of TRACY

Masuyama, Koichi; Arakawa, Yuto; Otsuka, Yoshikazu; Yokosuka, Yoshiyuki; Kobayashi, Makoto; Akiyama, Isamu; Shimizu, Isamu

no journal, , 

no abstracts in English

Oral presentation

Radiation management for removing of radioactive liquid waste pipeline

Takahashi, Teruhiko; Niinuma, Shinichi; Futagawa, Kazuo; Otsuka, Yoshikazu; Muto, Yasushi; Sakai, Toshiya; Umehara, Takashi; Shimizu, Isamu; Umino, Takaaki; Yamada, Satoshi; et al.

no journal, , 

no abstracts in English

Oral presentation

Radiation control in the relocation of radioactive waste fallen by the Tohoku earthquake

Nojima, Shun; Sakai, Jun; Nakagawa, Masahiro; Shirato, Yoshihiro; Aoyagi, Hiroyuki; Otsuka, Yoshikazu; Sakai, Toshiya; Shishido, Nobuhito; Umehara, Takashi

no journal, , 

no abstracts in English

Oral presentation

Radiation control for clearance of concrete wastes generated from JRR-3 renewal

Furutani, Misa; Aoyagi, Hiroyuki*; Shirato, Yoshihiro; Nojima, Shun; Nakagawa, Masahiro; Otsuka, Yoshikazu; Niinuma, Shinichi*; Sakai, Toshiya; Muto, Yasushi; Nanri, Tomohiro; et al.

no journal, , 

no abstracts in English

6 (Records 1-6 displayed on this page)
  • 1