Refine your search:     
Report No.
 - 
Search Results: Records 1-2 displayed on this page of 2
  • 1

Presentation/Publication Type

Initialising ...

Refine

Journal/Book Title

Initialising ...

Meeting title

Initialising ...

First Author

Initialising ...

Keyword

Initialising ...

Language

Initialising ...

Publication Year

Initialising ...

Held year of conference

Initialising ...

Save select records

Journal Articles

In-vessel tritium

Ueda, Yoshio*; Oya, Kaoru*; Ashikawa, Naoko*; Ito, Atsushi*; Ono, Tadayoshi*; Kato, Daiji*; Kawashima, Hisato; Kawamura, Gakushi*; Kenmotsu, Takahiro*; Saito, Seiki*; et al.

Purazuma, Kaku Yugo Gakkai-Shi, 88(9), p.484 - 502, 2012/09

no abstracts in English

Journal Articles

Integrated simulation approaches

Hoshino, Kazuo; Toma, Mitsunori*; Kawamura, Gakushi*; Saito, Seiki*; Ito, Atsushi*

Purazuma, Kaku Yugo Gakkai-Shi, 86(12), p.698 - 705, 2010/12

no abstracts in English

2 (Records 1-2 displayed on this page)
  • 1