Refine your search:     
Report No.
 - 
Search Results: Records 1-12 displayed on this page of 12
  • 1

Presentation/Publication Type

Initialising ...

Refine

Journal/Book Title

Initialising ...

Meeting title

Initialising ...

First Author

Initialising ...

Keyword

Initialising ...

Language

Initialising ...

Publication Year

Initialising ...

Held year of conference

Initialising ...

Save select records

Journal Articles

Quantum proton entanglement on a nanocrystalline silicon surface

Matsumoto, Takahiro*; Sugimoto, Hidehiko*; Ohara, Takashi; Tokumitsu, Akio*; Tomita, Makoto*; Ikeda, Susumu*

Physical Review B, 103(24), p.245401_1 - 245401_9, 2021/06

 Times Cited Count:0 Percentile:0(Materials Science, Multidisciplinary)

Journal Articles

Measurement of Auger electrons emitted through Coster-Kronig transitions under irradiation of fast C$$_{2}$$$$^{+}$$ ions

Shiina, Yoko*; Kinoshita, Ryo*; Funada, Shuhei*; Matsuda, Makoto; Imai, Makoto*; Kawatsura, Kiyoshi*; Sataka, Masao*; Sasa, Kimikazu*; Tomita, Shigeo*

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 460, p.30 - 33, 2019/12

 Times Cited Count:2 Percentile:25.21(Instruments & Instrumentation)

Journal Articles

In-vessel tritium

Ueda, Yoshio*; Oya, Kaoru*; Ashikawa, Naoko*; Ito, Atsushi*; Ono, Tadayoshi*; Kato, Daiji*; Kawashima, Hisato; Kawamura, Gakushi*; Kenmotsu, Takahiro*; Saito, Seiki*; et al.

Purazuma, Kaku Yugo Gakkai-Shi, 88(9), p.484 - 502, 2012/09

no abstracts in English

Journal Articles

Discovery of proteinaceous N-modification in lysine biosynthesis of ${it Thermus thermophilus}$

Horie, Akira*; Tomita, Takeo*; Saiki, Asako*; Kono, Hidetoshi; Taka, Hikari*; Mineki, Reiko*; Fujimura, Tsutomu*; Nishiyama, Chiharu*; Kuzuyama, Tomohisa*; Nishiyama, Makoto*

Nature Chemical Biology, 5(9), p.673 - 679, 2009/09

 Times Cited Count:41 Percentile:66.71(Biochemistry & Molecular Biology)

Journal Articles

Crystal structures of the regulatory subunit of Thr-sensitive aspartate kinase from ${it Thermus thermophilus}$

Yoshida, Ayako*; Tomita, Takeo*; Kono, Hidetoshi; Fushinobu, Shinya*; Kuzuyama, Tomohisa*; Nishiyama, Makoto*

FEBS Journal, 276(11), p.3124 - 3136, 2009/06

 Times Cited Count:14 Percentile:30.18(Biochemistry & Molecular Biology)

Oral presentation

Microbe space exposure experiments at International Space Station (ISS) in the mission "Tanpopo"

Yokobori, Shinichi*; Yang, Y.*; Sugino, Tomohiro*; Kawaguchi, Yuko*; Takahashi, Yuta*; Narumi, Issei; Hashimoto, Hirofumi*; Hayashi, Nobuhiro*; Imai, Eiichi*; Kawai, Hideyuki*; et al.

no journal, , 

Oral presentation

Development and operation status of TANPOPO (space exposure of organic substances and microbes, and capture of stardusts and microbes)

Yamagishi, Akihiko*; Yokobori, Shinichi*; Hashimoto, Hirofumi*; Yano, Hajime*; Imai, Eiichi*; Okudaira, Kyoko*; Kawai, Hideyuki*; Kobayashi, Kensei*; Tabata, Makoto*; Nakagawa, Kazumichi*; et al.

no journal, , 

no abstracts in English

Oral presentation

TANPOPO: astrobiology exposure and micrometeoroid capture experiments; Proposed experiments at the exposure facility of ISS-JEM

Yokobori, Shinichi*; Hashimoto, Hirofumi*; Hayashi, Nobuhiro*; Imai, Eiichi*; Kawai, Hideyuki*; Kobayashi, Kensei*; Mita, Hajime*; Nakagawa, Kazumichi*; Narumi, Issei; Okudaira, Kyoko*; et al.

no journal, , 

Oral presentation

Tanpopo project; Survival of microbes in outer space

Yokobori, Shinichi*; Kawaguchi, Yuko*; Yang, Y.*; Kawashiri, Narutoshi*; Shiraishi, Keisuke*; Shimizu, Yasuyuki*; Takahashi, Yuta*; Sugino, Tomohiro*; Narumi, Issei; Sato, Katsuya; et al.

no journal, , 

no abstracts in English

Oral presentation

Current status of preparation of TANPOPO mission (astrobiology exposure and micrometeoroid capture experiments) and investigation of survivability of microbes in space

Yokobori, Shinichi*; Kawaguchi, Yuko*; Yang, Y.*; Kawashiri, Narutoshi*; Shiraishi, Keisuke*; Shimizu, Yasuyuki*; Takahashi, Yuta*; Sugino, Tomohiro*; Narumi, Issei; Sato, Katsuya; et al.

no journal, , 

no abstracts in English

Oral presentation

Current status of preparation of TANPOPO mission (astrobiology exposure and micrometeoroid capture experiments) and investigation of survivability of microbes in space

Yokobori, Shinichi*; Kawaguchi, Yuko*; Shimizu, Yasuyuki*; Kawashiri, Narutoshi*; Shiraishi, Keisuke*; Sugino, Tomohiro*; Takahashi, Yuta*; Yang, Y.*; Tanigawa, Yoshiaki*; Hashimoto, Hirofumi*; et al.

no journal, , 

no abstracts in English

Oral presentation

Experiments on microbes in TANPOPO mission on the International Space Station

Yokobori, Shinichi*; Kawaguchi, Yuko*; Harada, Miyu*; Murano, Yuka*; Tomita, Kaori*; Hayashi, Nobuhiro*; Tabata, Makoto*; Kawai, Hideyuki*; Okudaira, Kyoko*; Imai, Eiichi*; et al.

no journal, , 

no abstracts in English

12 (Records 1-12 displayed on this page)
  • 1