Refine your search:     
Report No.
 - 
Search Results: Records 1-12 displayed on this page of 12
  • 1

Presentation/Publication Type

Initialising ...

Refine

Journal/Book Title

Initialising ...

Meeting title

Initialising ...

First Author

Initialising ...

Keyword

Initialising ...

Language

Initialising ...

Publication Year

Initialising ...

Held year of conference

Initialising ...

Save select records

Oral presentation

Quest for microorganisms existing at high atmosphere and space

Yokobori, Shinichi*; Yang, Y.*; Sugino, Tomohiro*; Kawaguchi, Yuko*; Itahashi, Shiho*; Fujisaki, Kenta*; Fushimi, Hidehiko*; Hasegawa, Sunao*; Hashimoto, Hirofumi*; Hayashi, Nobuhiro*; et al.

no journal, , 

Oral presentation

Survivability of microorganisms and organics in interplanetary space of the solar system

Kobayashi, Kensei*; Mita, Hajime*; Nakashima, Satoru*; Yabuta, Hikaru*; Yokobori, Shinichi*; Narumi, Issei; Naganuma, Takeshi*

no journal, , 

no abstracts in English

Oral presentation

Tanpopo: astrobiology exposure and micrometeoroid-capture experiments; On the capture and space exposure experiments

Yokobori, Shinichi*; Yang, Y.*; Kawaguchi, Yuko*; Sugino, Tomohiro*; Takahashi, Yuta*; Narumi, Issei; Takahashi, Yuichi*; Hayashi, Nobuhiro*; Yoshimura, Yoshitaka*; Tabata, Makoto*; et al.

no journal, , 

no abstracts in English

Oral presentation

Alteration of organic compounds of interstellar origin in the solar system; Simulation experiments on the ground and in space

Kobayashi, Kensei*; Kawamoto, Yukinori*; Sarker, P. K.*; Ono, Keisuke*; Kuwahara, Hideharu*; Obayashi, Yumiko*; Kaneko, Takeo*; Mita, Hajime*; Yabuta, Hikaru*; Yoshida, Satoshi*; et al.

no journal, , 

Oral presentation

Alteration of amino acid precursors in the solar system; Simulation experiments on the ground and in space

Kobayashi, Kensei*; Kawamoto, Yukinori*; Sarker, P. K.*; Kuwahara, Hideharu*; Obayashi, Yumiko*; Kaneko, Takeo*; Mita, Hajime*; Yabuta, Hikaru*; Yoshida, Satoshi*; Narumi, Issei; et al.

no journal, , 

no abstracts in English

Oral presentation

Development and operation status of TANPOPO (space exposure of organic substances and microbes, and capture of stardusts and microbes)

Yamagishi, Akihiko*; Yokobori, Shinichi*; Hashimoto, Hirofumi*; Yano, Hajime*; Imai, Eiichi*; Okudaira, Kyoko*; Kawai, Hideyuki*; Kobayashi, Kensei*; Tabata, Makoto*; Nakagawa, Kazumichi*; et al.

no journal, , 

no abstracts in English

Oral presentation

TANPOPO: astrobiology exposure and micrometeoroid capture experiments; Proposed experiments at the exposure facility of ISS-JEM

Yokobori, Shinichi*; Hashimoto, Hirofumi*; Hayashi, Nobuhiro*; Imai, Eiichi*; Kawai, Hideyuki*; Kobayashi, Kensei*; Mita, Hajime*; Nakagawa, Kazumichi*; Narumi, Issei; Okudaira, Kyoko*; et al.

no journal, , 

Oral presentation

Tanpopo project; Survival of microbes in outer space

Yokobori, Shinichi*; Kawaguchi, Yuko*; Yang, Y.*; Kawashiri, Narutoshi*; Shiraishi, Keisuke*; Shimizu, Yasuyuki*; Takahashi, Yuta*; Sugino, Tomohiro*; Narumi, Issei; Sato, Katsuya; et al.

no journal, , 

no abstracts in English

Oral presentation

Current status of preparation of TANPOPO mission (astrobiology exposure and micrometeoroid capture experiments) and investigation of survivability of microbes in space

Yokobori, Shinichi*; Kawaguchi, Yuko*; Yang, Y.*; Kawashiri, Narutoshi*; Shiraishi, Keisuke*; Shimizu, Yasuyuki*; Takahashi, Yuta*; Sugino, Tomohiro*; Narumi, Issei; Sato, Katsuya; et al.

no journal, , 

no abstracts in English

Oral presentation

Tanpopo Working Group report; Space exposure of microbes and organic materials

Yokobori, Shinichi*; Kobayashi, Kensei*; Mita, Hajime*; Yabuta, Hikaru*; Nakagawa, Kazumichi*; Narumi, Issei; Hayashi, Nobuhiro*; Tomita, Kaori*; Kawaguchi, Yuko*; Shimizu, Yasuyuki*; et al.

no journal, , 

no abstracts in English

Oral presentation

Current status of preparation of TANPOPO mission (astrobiology exposure and micrometeoroid capture experiments) and investigation of survivability of microbes in space

Yokobori, Shinichi*; Kawaguchi, Yuko*; Shimizu, Yasuyuki*; Kawashiri, Narutoshi*; Shiraishi, Keisuke*; Sugino, Tomohiro*; Takahashi, Yuta*; Yang, Y.*; Tanigawa, Yoshiaki*; Hashimoto, Hirofumi*; et al.

no journal, , 

no abstracts in English

Oral presentation

Experiments on microbes in TANPOPO mission on the International Space Station

Yokobori, Shinichi*; Kawaguchi, Yuko*; Harada, Miyu*; Murano, Yuka*; Tomita, Kaori*; Hayashi, Nobuhiro*; Tabata, Makoto*; Kawai, Hideyuki*; Okudaira, Kyoko*; Imai, Eiichi*; et al.

no journal, , 

no abstracts in English

12 (Records 1-12 displayed on this page)
  • 1