Refine your search:     
Report No.
 - 
Search Results: Records 1-10 displayed on this page of 10
  • 1

Presentation/Publication Type

Initialising ...

Refine

Journal/Book Title

Initialising ...

Meeting title

Initialising ...

First Author

Initialising ...

Keyword

Initialising ...

Language

Initialising ...

Publication Year

Initialising ...

Held year of conference

Initialising ...

Save select records

Oral presentation

Application of positron imaging method for plant breeding

Matsuhashi, Shimpei

no journal, , 

no abstracts in English

Oral presentation

Temporal variation in performance of iodine-129 collecting media for a long-term and large-volume sampling

Miyauchi, Toru; Koarashi, Jun; Mikami, Satoshi; Kozawa, Tomoyasu*; Yokota, Tomokazu*; Isaka, Keisuke*; Akiyama, Kiyomitsu

no journal, , 

no abstracts in English

Oral presentation

Airborne radioiodine monitoring technique without interference of Krypton-85 in nuclear fuel reprocessing operation

Mikami, Satoshi; Miyauchi, Toru; Koarashi, Jun; Kozawa, Tomoyasu*; Yokota, Tomokazu*; Isaka, Keisuke*; Akiyama, Kiyomitsu

no journal, , 

no abstracts in English

Oral presentation

Imaging of $$^{239}$$Pu distribution in the lung

Hirota, Masahiro; Kurihara, Osamu; Takada, Chie; Takasaki, Koji; Momose, Takumaro; Deji, Shizuhiko*; Ito, Shigeki*; Saze, Takuya*; Nishizawa, Kunihide*

no journal, , 

no abstracts in English

Oral presentation

Radiochemical analysis for alpha-emitting nuclides containing an airborne-dust-filter

Mizutani, Tomoko; Hiyama, Yoshinori*; Fujii, Yoshiyuki*; Takeishi, Minoru

no journal, , 

no abstracts in English

Oral presentation

Personnel exposure in fast critical assembly(FCA)

Tanaka, Yasuto; Akino, Hitoshi; Yoshitomi, Hiroshi; Saito, Fumihiro; Hangai, Hideki; Onodera, Junichi

no journal, , 

no abstracts in English

Oral presentation

Statistics of individual doses of JEARI for the past 48 years

Shiraishi, Akemi; Sekiguchi, Masato; Tachibana, Haruo; Yoshizawa, Michio; Komuro, Yuji*; Nemoto, Kiyoko*; Okawa, Ikuko*

no journal, , 

no abstracts in English

Oral presentation

Delivery lesson for understanding nuclear energy and radiation

Yamaguchi, Mika; Mizutani, Tomoko; Shinohara, Kunihiko

no journal, , 

no abstracts in English

Oral presentation

Information materials on radiation in collaboration with local residents

Shinohara, Kunihiko; Shobu, Nobuhiro; Yonezawa, Rika; Ayame, Junko; Asanuma, Misuzu

no journal, , 

no abstracts in English

Oral presentation

Dosimetry in food irradiation processing

Kojima, Takuji

no journal, , 

no abstracts in English

10 (Records 1-10 displayed on this page)
  • 1