Refine your search:     
Report No.
 - 
Search Results: Records 1-18 displayed on this page of 18
  • 1

Presentation/Publication Type

Initialising ...

Refine

Journal/Book Title

Initialising ...

Meeting title

Initialising ...

First Author

Initialising ...

Keyword

Initialising ...

Language

Initialising ...

Publication Year

Initialising ...

Held year of conference

Initialising ...

Save select records

Journal Articles

Divertor biasing effects to reduce L/H power threshold in the JFT-2M tokamak

Miura, Yukitoshi; *; *; Hoshino, Katsumichi; *; *; Kasai, Satoshi; Kawakami, Tomohide; Kawashima, Hisato; Maeda, M.*; et al.

Fusion Energy 1996, p.167 - 175, 1997/05

no abstracts in English

Journal Articles

Investigation of causality in the H-L transition on the JFT-2M tokamak

*; *; *; *; *; *; *; Oikawa, Toshihiro; *; *; et al.

Fusion Energy 1996, p.885 - 890, 1997/05

no abstracts in English

Journal Articles

Maintenance oriented tokamak reactor with low activation material and high aspect ratio configuration

Nishio, Satoshi; Ueda, Shuzo; Aoki, Isao; Kuroda, Toshimasa*; Miura, H.*; Kurihara, Ryoichi; Kunugi, Tomoaki; Seki, Yasushi

Fusion Energy 1996, 3, p.693 - 699, 1997/00

no abstracts in English

Journal Articles

High heat flux experiments on a saddle shaped divertor mock-up

; Araki, Masanori; Sato, Kazuyoshi; Nakamura, Kazuyuki; Akiba, Masato

Fusion Energy 1996, 3, p.565 - 570, 1997/00

no abstracts in English

Journal Articles

Removal of helium ash and impurities by using ICRH driven ripple transport

Hamamatsu, Kiyotaka; C.S.Chang*; Takizuka, Tomonori; Azumi, Masafumi; Hirayama, Toshio; S.Cohen*; Tani, Keiji

Fusion Energy 1996, 2, p.683 - 691, 1997/00

no abstracts in English

Journal Articles

Threshold power and energy confinement for ITER

Takizuka, Tomonori; Fukuda, Takeshi; Kamada, Yutaka; Kikuchi, Mitsuru; Matsuda, Toshiaki; Miura, Yukitoshi; Naito, Osamu; Tamai, Hiroshi; D.Boucher*; G.Bracco*; et al.

Fusion Energy 1996, 2, p.795 - 806, 1997/00

no abstracts in English

Journal Articles

Active control of helium ash exhaust and transport characteristics in JT-60U

Sakasai, Akira; Kubo, Hirotaka; Shimizu, Katsuhiro; Fujita, Takaaki; Asakura, Nobuyuki; Itami, Kiyoshi; Higashijima, Satoru; Sakurai, Shinji; Takenaga, Hidenobu; Hosogane, Nobuyuki; et al.

Fusion Energy 1996, 1, p.789 - 799, 1997/00

no abstracts in English

Journal Articles

High triangularity discharges with improved stability and confinement in JT-60U

Kamada, Yutaka; Yoshino, Ryuji; Ushigusa, Kenkichi; Neyatani, Yuzuru; Oikawa, Toshihiro; Naito, Osamu; Tokuda, Shinji; Shirai, Hiroshi; Takizuka, Tomonori; Ozeki, Takahisa; et al.

Fusion Energy 1996, Vol.1, p.247 - 258, 1997/00

no abstracts in English

Journal Articles

High performance experiments in JT-60U high current divertor discharges

Ishida, Shinichi; Neyatani, Yuzuru; Kamada, Yutaka; Isayama, Akihiko; Fujita, Takaaki; Oikawa, Toshihiro; Koide, Yoshihiko; Kawano, Yasunori; Shirai, Hiroshi; Ozeki, Takahisa; et al.

Fusion Energy 1996, Vol.1, p.315 - 330, 1997/00

no abstracts in English

Journal Articles

H mode transition and power threshold in JT-60U

Fukuda, Takeshi; Sato, Masayasu; Takizuka, Tomonori; Tsuchiya, Katsuhiko; Kamada, Yutaka; Takenaga, Hidenobu; JT-60 Team

Fusion Energy 1996, Vol.1, p.857 - 866, 1997/00

no abstracts in English

Journal Articles

Fast current shutdown scenario for major disruption softening in JT-60U

Kawano, Yasunori; Yoshino, Ryuji; Neyatani, Yuzuru; Kondoh, Takashi; Isei, Nobuaki; Ishida, Shinichi; Tobita, Kenji; Hatae, Takaki; Itami, Kiyoshi; Sakasai, Akira; et al.

Fusion Energy 1996, Vol.1, p.345 - 357, 1997/00

no abstracts in English

Journal Articles

Transport and loss of energetic ions in JT-60U

Tobita, Kenji; Nishitani, Takeo; Harano, Hideki*; Tani, Keiji; Isobe, Mitsutaka*; Fujita, Takaaki; Kusama, Yoshinori; G.A.Wurden*; Shirai, Hiroshi; Oikawa, Toshihiro; et al.

Fusion Energy 1996, Vol.1, p.497 - 505, 1997/00

no abstracts in English

Journal Articles

Enhanced core confinement in JT-60U reversed shear discharges

Fujita, Takaaki; Ide, Shunsuke; Kimura, Haruyuki; Koide, Yoshihiko; Oikawa, Toshihiro; ; Shirai, Hiroshi; Ozeki, Takahisa; Kamada, Yutaka; Ishida, Shinichi; et al.

Fusion Energy 1996, Vol.1, p.227 - 237, 1997/00

no abstracts in English

Journal Articles

Radiative divertor with improved core plasma confinement in JT-60U

Itami, Kiyoshi; Hosogane, Nobuyuki; Asakura, Nobuyuki; Sakasai, Akira; Konoshima, Shigeru; Fujita, Takaaki; Oikawa, Toshihiro; Shimada, Michiya; Yoshino, Ryuji; JT-60 Team

Fusion Energy 1996, Vol.1, p.385 - 395, 1997/00

no abstracts in English

Journal Articles

Effect of weak/negative magnetic shear and plasma shear rotation on self-organized critical gradient transport in toroidal plasmas; Formation of internal transport barrier

Kishimoto, Yasuaki; J.Y.Kim*; Fukuda, Takeshi; Ishida, Shinichi; Fujita, Takaaki; Tajima, Toshiki*; W.Horton*; J.Furnish*; LeBrun, M. J.*

Fusion Energy 1996, Vol.2, p.581 - 591, 1997/00

no abstracts in English

Journal Articles

ICRF heating and TAE modes in reactor relevant JT-60U discharges

Kimura, Haruyuki; Moriyama, Shinichi; Saigusa, Mikio; Kusama, Yoshinori; Ozeki, Takahisa; Kramer, G. J.*; Fujita, Takaaki; Oikawa, Toshihiro; Fujii, Tsuneyuki; Nemoto, Masahiro; et al.

Fusion Energy 1996, Vol.3, p.295 - 305, 1997/00

no abstracts in English

Journal Articles

A Compact W-shaped pumped divertor concept for JT-60U

Hosogane, Nobuyuki; Sakurai, Shinji; Shimizu, Katsuhiro; *; Shimada, Michiya; ; Masaki, Kei; Asakura, Nobuyuki; Itami, Kiyoshi; Takizuka, Tomonori

Fusion Energy 1996, Vol.3, p.555 - 563, 1997/00

no abstracts in English

Journal Articles

Application of LHCD for sustainment and control of a reversed magnetic shear plasmas in JT-60U

Ide, Shunsuke; Naito, Osamu; Fujita, Takaaki; Oikawa, Toshihiro; Seki, Masami; JT-60 Team

IAEA-CN-64/E-3, 10 Pages, 1996/10

no abstracts in English

18 (Records 1-18 displayed on this page)
  • 1