Refine your search:     
Report No.
 - 
Search Results: Records 1-7 displayed on this page of 7
  • 1

Presentation/Publication Type

Initialising ...

Refine

Journal/Book Title

Initialising ...

Meeting title

Initialising ...

First Author

Initialising ...

Keyword

Initialising ...

Language

Initialising ...

Publication Year

Initialising ...

Held year of conference

Initialising ...

Save select records

Journal Articles

Single-ended pelletron accelerator at JAERI-Tokai

Shimizu, Shigeru; Fujii, Katsutoshi; Kajimoto, Yoichi; Kawasaki, Tomokatsu; Yamamoto, Hideaki

Dai-16-Kai Tandemu Kasokuki Oyobi Sono Shuhen Gijutsu No Kenkyukai Hokokushu, p.32 - 35, 2004/02

no abstracts in English

Journal Articles

Distribution of radiocarbon in the Sea of Japan (prompt report)

Aramaki, Takafumi*; Togawa, Orihiko; Kitamura, Toshikatsu

Dai-16-Kai Tandemu Kasokuki Oyobi Sono Shuhen Gijutsu No Kenkyukai Hokokushu, p.170 - 172, 2004/02

no abstracts in English

Journal Articles

Status on Tandetron AMS in JAERI-Mutsu

Kitamura, Toshikatsu; Kabuto, Shoji*; Suzuki, Takashi; Togawa, Orihiko; Kitada, Yoshinobu*; Watanabe, Yukiya*

Dai-16-Kai Tandemu Kasokuki Oyobi Sono Shuhen Gijutsu No Kenkyukai Hokokushu, p.27 - 31, 2004/02

no abstracts in English

Journal Articles

Performance of iodine line at JAERI-AMS

Suzuki, Takashi; Aramaki, Takafumi*; Kitamura, Toshikatsu; Togawa, Orihiko

Dai-16-Kai Tandemu Kasokuki Oyobi Sono Shuhen Gijutsu No Kenkyukai Hokokushu, p.162 - 165, 2004/02

no abstracts in English

Journal Articles

Status of the TIARA electrostatic accelerators

Okoshi, Kiyonori; Takada, Isao; Mizuhashi, Kiyoshi; Uno, Sadanori; Chiba, Atsuya; Saito, Yuichi; Ishii, Yasuyuki; Sakai, Takuro; Tajima, Satoshi

Dai-16-Kai Tandemu Kasokuki Oyobi Sono Shuhen Gijutsu No Kenkyukai Hokokushu, p.36 - 39, 2004/02

no abstracts in English

Journal Articles

Development of PC-based signal analysis system

Sakai, Takuro; Mizuhashi, Kiyoshi; Uno, Sadanori

Dai-16-Kai Tandemu Kasokuki Oyobi Sono Shuhen Gijutsu No Kenkyukai Hokokushu, p.80 - 83, 2004/02

no abstracts in English

Journal Articles

Improvement of dividing resistors for measuring high-voltage of single-ended accelerator

Uno, Sadanori; Tajima, Satoshi; Takada, Isao; Takayama, Terumitsu*; Koka, Masashi*; Moriya, Yoshinori*; Ebina, Tetsuya*

Dai-16-Kai Tandemu Kasokuki Oyobi Sono Shuhen Gijutsu No Kenkyukai Hokokushu, p.75 - 79, 2004/02

no abstracts in English

7 (Records 1-7 displayed on this page)
  • 1