Refine your search:     
Report No.
 - 
Search Results: Records 1-7 displayed on this page of 7
  • 1

Presentation/Publication Type

Initialising ...

Refine

Journal/Book Title

Initialising ...

Meeting title

Initialising ...

First Author

Initialising ...

Keyword

Initialising ...

Language

Initialising ...

Publication Year

Initialising ...

Held year of conference

Initialising ...

Save select records

Journal Articles

A Renewal plan of a power supply for the folding magnet on the high voltage terminal of JAEA-Tokai tandem accelerator

Hanashima, Susumu

Dai-19-Kai Tandemu Kasokuki Oyobi Sono Shuhen Gijutsu No Kenkyukai Hokokushu, p.50 - 53, 2007/01

no abstracts in English

Journal Articles

The Trouble occurred at the JAEA tandem accelerator and that correspondence

Kutsukake, Kenichi; Nakamura, Masahiko; Matsuda, Makoto; Hanashima, Susumu; Horie, Katsuzo

Dai-19-Kai Tandemu Kasokuki Oyobi Sono Shuhen Gijutsu No Kenkyukai Hokokushu, p.92 - 94, 2007/01

no abstracts in English

Journal Articles

Status and progress of JAEA-MUTSU Tandetron AMS

Amano, Hikaru; Kabuto, Shoji; Kinoshita, Naoki; Suzuki, Takashi; Tanaka, Takayuki; Otosaka, Shigeyoshi; Kuwabara, Jun; Kitada, Yoshinobu*; Watanabe, Yukiya*; Kitamura, Toshikatsu

Dai-19-Kai Tandemu Kasokuki Oyobi Sono Shuhen Gijutsu No Kenkyukai Hokokushu, p.1 - 4, 2007/01

no abstracts in English

Journal Articles

The Effect of support gas in fullerene(C$$_{60}$$) ion generation

Yamada, Keisuke; Okoshi, Kiyonori; Saito, Yuichi; Mizuhashi, Kiyoshi; Yokota, Wataru

Dai-19-Kai Tandemu Kasokuki Oyobi Sono Shuhen Gijutsu No Kenkyukai Hokokushu, p.106 - 109, 2007/01

no abstracts in English

Journal Articles

Present status of JAEA-Tokai tandem accelerator

Matsuda, Makoto; Takeuchi, Suehiro; Tsukihashi, Yoshihiro; Hanashima, Susumu; Abe, Shinichi; Osa, Akihiko; Ishizaki, Nobuhiro; Tayama, Hidekazu; Nakanoya, Takamitsu; Kabumoto, Hiroshi; et al.

Dai-19-Kai Tandemu Kasokuki Oyobi Sono Shuhen Gijutsu No Kenkyukai Hokokushu, p.9 - 12, 2007/01

no abstracts in English

Journal Articles

Status of cluster accelerations and their applications in TIARA

Saito, Yuichi; Chiba, Atsuya; Narumi, Kazumasa; Adachi, Masahiro

Dai-19-Kai Tandemu Kasokuki Oyobi Sono Shuhen Gijutsu No Kenkyukai Hokokushu, p.13 - 16, 2007/01

no abstracts in English

Journal Articles

Present status of the JAEA-AMS-TONO

Sasao, Eiji; Suzuki, Mototaka; Nishizawa, Akimitsu*

Dai-19-Kai Tandemu Kasokuki Oyobi Sono Shuhen Gijutsu No Kenkyukai Hokokushu, p.35 - 37, 2007/01

no abstracts in English

7 (Records 1-7 displayed on this page)
  • 1