Refine your search:     
Report No.
 - 
Search Results: Records 1-4 displayed on this page of 4
  • 1

Presentation/Publication Type

Initialising ...

Refine

Journal/Book Title

Initialising ...

Meeting title

Initialising ...

First Author

Initialising ...

Keyword

Initialising ...

Language

Initialising ...

Publication Year

Initialising ...

Held year of conference

Initialising ...

Save select records

Journal Articles

The Present condition of a Tandetron AMS in JAERI-Mutsu

Kitamura, Toshikatsu; Togawa, Orihiko; Aramaki, Takafumi; Suzuki, Takashi; Mizutani, Yoshihiko*; Kabuto, Shoji*; Sudo, Kazuhiko*

JNC TN7200 2001-001, p.31 - 34, 2002/01

no abstracts in English

Journal Articles

Status report of in-terminal ECR ion source

Matsuda, Makoto; Fujii, Yoshio*; Tayama, Hidekazu; Ishizaki, Nobuhiro; Abe, Shinichi; Hanashima, Susumu; Tsukihashi, Yoshihiro; Horie, Katsuzo; Ouchi, Isao; Kanda, Susumu; et al.

JNC TN7200 2001-001, p.166 - 168, 2002/01

no abstracts in English

Journal Articles

Application of a Tandem accelerator to the investigation of MBU mechanisms

Mori, H.*; Hirao, Toshio; Laird, J. S.; Onoda, Shinobu*; Lee, K. K.; Abe, Hiroshi; Ito, Hisayoshi; Okamoto, Tsuyoshi*; Koizumi, Yoshiharu*

JNC TN7200 2001-001, p.55 - 57, 2002/01

no abstracts in English

Journal Articles

Research of single-event burnout in bipolar transistors

Hirao, Toshio; Shindo, Hiroyuki*; Kuboyama, Satoshi*; Nagai, Yuki*; Ohira, Hideharu*; Ito, Hisayoshi; Matsuda, Sumio*

JNC TN7200 2001-001, p.66 - 68, 2002/01

no abstracts in English

4 (Records 1-4 displayed on this page)
  • 1