Refine your search:     
Report No.
 - 
Search Results: Records 1-3 displayed on this page of 3
  • 1

Presentation/Publication Type

Initialising ...

Refine

Journal/Book Title

Initialising ...

Meeting title

Initialising ...

First Author

Initialising ...

Keyword

Initialising ...

Language

Initialising ...

Publication Year

Initialising ...

Held year of conference

Initialising ...

Save select records

Journal Articles

Monitor TV and infrared camera for negative-ion NBI system

Kazawa, Minoru

Heisei-9-Nendo Kaku Yugo Kagaku Kenkyusho Gijutsu Kenkyukai Hokokusho, p.201 - 204, 1997/00

no abstracts in English

Journal Articles

Control of JAERI heavy ion microbeam system and beam measurement

Kamiya, Tomihiro; Yuto, Hidenori; Tanaka, Ryuichi

Dai-5-Kai Tandemu Kasokuki Oyobi Sono Shuhen Gijutsu No Kenkyukai Hokokushu, p.116 - 119, 1992/07

no abstracts in English

JAEA Reports

A Computer Simulation Code of Heat Input Due to Incidence of Fast Ion Beam

; ; ; Matsuda, Shinzaburo; Ohara, Yoshihiro;

JAERI-M 9226, 46 Pages, 1980/12

JAERI-M-9226.pdf:1.6MB

no abstracts in English

3 (Records 1-3 displayed on this page)
  • 1