Refine your search:     
Report No.
 - 
Search Results: Records 1-2 displayed on this page of 2
  • 1

Presentation/Publication Type

Initialising ...

Refine

Journal/Book Title

Initialising ...

Meeting title

Initialising ...

First Author

Initialising ...

Keyword

Initialising ...

Language

Initialising ...

Publication Year

Initialising ...

Held year of conference

Initialising ...

Save select records

Journal Articles

Design study of power conversion system for the Gas Turbine High Temperature Reactor (GTHTR300)

Takada, Shoji; Takizuka, Takakazu; Kunitomi, Kazuhiko; Yan, X.; Katanishi, Shoji; Kosugiyama, Shinichi; Minatsuki, Isao*; Miyoshi, Yasuyuki*

Nippon Genshiryoku Gakkai Wabun Rombunshi, 1(4), p.341 - 351, 2002/12

no abstracts in English

Journal Articles

Design of power conversion system of Gas Turbine High Temperature Reactor (GTGTR300)

Takada, Shoji; Takizuka, Takakazu; Kunitomi, Kazuhiko; Yan, X.; Katanishi, Shoji; Kosugiyama, Shinichi; Shiozawa, Shusaku

Nippon Kikai Gakkai Dai-8-Kai Doryoku, Enerugi Gijutsu Shimpojiumu Koen Rombunshu, p.189 - 192, 2002/00

no abstracts in English

2 (Records 1-2 displayed on this page)
  • 1