Refine your search:     
Report No.
 - 
Search Results: Records 1-7 displayed on this page of 7
  • 1

Presentation/Publication Type

Initialising ...

Refine

Journal/Book Title

Initialising ...

Meeting title

Initialising ...

First Author

Initialising ...

Keyword

Initialising ...

Language

Initialising ...

Publication Year

Initialising ...

Held year of conference

Initialising ...

Save select records

Journal Articles

Radiochemical research for the advancement of $$^{99}$$Mo/$$^{rm 99m}$$Tc generator by (n,$$gamma$$) method, 2

Fujita, Yoshitaka; Seki, Misaki; Namekawa, Yoji*; Nishikata, Kaori; Kato, Yoshiaki; Sayato, Natsuki; Tsuchiya, Kunihiko; Sano, Tadafumi*; Fujihara, Yasuyuki*; Hori, Junichi*; et al.

KURNS Progress Report 2019, P. 157, 2020/08

no abstracts in English

Journal Articles

Radiochemical research for the advancement of $$^{99}$$Mo/$$^{rm 99m}$$Tc generator by (n,$$gamma$$) method

Fujita, Yoshitaka; Seki, Misaki; Namekawa, Yoji*; Nishikata, Kaori; Kimura, Akihiro; Shibata, Akira; Sayato, Natsuki; Tsuchiya, Kunihiko; Sano, Tadafumi*; Fujihara, Yasuyuki*; et al.

KURNS Progress Report 2018, P. 155, 2019/08

no abstracts in English

Journal Articles

Development of $$^{99}$$Mo/$$^{99m}$$Tc generator for the $$^{99}$$Mo/$$^{99m}$$Tc domestic production

Fukumitsu, Nobuyoshi*; Tsuchiya, Kunihiko; Ariga, Katsuhiko*; Yamauchi, Yusuke*

Isotope News, (742), p.20 - 24, 2016/02

no abstracts in English

Journal Articles

Synthesis of new adsorbents for Mo as an RI generator

*; *; *; *; *; Tanase, Masakazu; Kurosawa, Kiyoyuki

Nippon Kagakkai-Shi, 0(10), p.888 - 894, 1996/00

no abstracts in English

Oral presentation

Development of high performance Mo adsorbents

Fukumitsu, Nobuyoshi*; Yamauchi, Yusuke*; Saptiama, I.*; Ariga, Katsuhiko*; Hatano, Kentaro*; Kumada, Hiroaki*; Fujita, Yoshitaka; Tsuchiya, Kunihiko

no journal, , 

no abstracts in English

Oral presentation

Development of effective adsorbent for Molybdenum

Fukumitsu, Nobuyoshi*; Yamauchi, Yusuke*; Saptiama, I.*; Ariga, Katsuhiko*; Hatano, Kentaro*; Kumada, Hiroaki*; Fujita, Yoshitaka; Tsuchiya, Kunihiko

no journal, , 

no abstracts in English

Oral presentation

Mo adsorption and $$^{99m}$$Tc elution properties of alumina using (n, $$gamma$$)$$^{99}$$Mo

Fujita, Yoshitaka; Seki, Misaki; Sano, Tadafumi*; Suzuki, Tatsuya*; Kitagawa, Tomoya*; Nishikata, Kaori; Matsukura, Minoru*; Tsuchiya, Kunihiko

no journal, , 

no abstracts in English

7 (Records 1-7 displayed on this page)
  • 1